บริการของเรา

การให้บริการของเรา

ASSET MANAGEMENT

 • การบริหารอัตราผลตอบแทน
 • กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • การตลาดและกลยุทธการขาย
 • การปรับปรุงและการจัดการการก่อสร้าง
 • การวางตำแหน่งทรัพย์สิน
 • การจัดหาเงินลงทุน
 • การวางแผนการเงินและงบประมาณ
 • การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

PROPERTY MANAGEMENT

 • การบริหารจัดการอาคาร
 • การจัดการด้านวิศวกรรม
 • การจัดการดำเนินการประหยัดต้นทุน
 • การจัดการผู้เช่าและบริหาร
 • การจัดการด้านบัญชี
 • การจัดซื้อและสัญญา
 • การจัดการด้านการปฏิบัติการความเสี่ยง
 • การติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทางบประมาณประจาปี

BUILDING MANAGEMENT

 • การเตรียมการรับส่งมอบพื้นที่
 • การตรวจสอบและแก้ไขงานซ่อม
 • การจัดการสินค้าคงคลังและควบคุม
 • การจัดการงานแม่บ้าน
 • การจัดการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
 • การวางแผนและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • การจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
 • การจัดการงานซ่อมบำรุง
 • การจัดการงานธุรการ เอกสารต่างๆ
 • การจัดการด้านประหยัดพลังงาน
 • การดูแลพื้นที่สวน
 • การดูแลกำจัดปลวก
 • การจัดการพื้นที่จอดรถ
 • การจัดการดูแลบริษัทคู่สัญญา
 • การจัดการด้านการเงิน