Work shop บริหารความเสี่ยง (Risk Management) กับ TCC CPM

วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TCC CPM) ได้จัดกิจกรรม Work Shop การอบรม การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Training Course) โดยมีคุณเอกอธิป รัตนอารี กรรมการผู้จัดการ TCC CPM เป็นวิทยากรหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหาร ด้วยการป้องกันความเสี่ยงและสร้างโอกาส บนสำนึกของการเป็นผู้นำ (Leadership) ที่ดี