Empire Tower ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+ ด้านอาคารสำนักงานประเภทระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ แบงคอก


  โดยการรับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+ ด้านอาคารสำนักงานประเภทระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยก ของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์นั้น เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างจริงจัง ด้วยทีมงานฝ่ายบริหารอาคารที่มุ่งมั่น ตั้งใจในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งคำนึงต่อสิ่งแวดล้อม