Seeking a New Challenge?

CAREER

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล : คุณเยาวลักษณ์ เงินมาก โทร. 02-227-9574 ต่อ 5029

ส่งประวัติเพื่อสมัครงานที่ e-mail : yaowaluck.n@tcccpm.com และ aree.le@tcccpm.com

ตำแหน่ง อัตราที่รับ สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน คุณสมบัติ
หัวหน้าช่าง (Supervisor) ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ (AV) ห้องประชุมและงานระบบโทรศัพท์ หลายอัตรา -
เปิดดู หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผน ควบคุม กำกับดูแลทีมช่างอาคาร ในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ (AV) ทั้งอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง สำหรับหอประชุม ห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องประชุมย่อย เพื่อให้การประชุมแต่ละงานสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์

2. ควบคุมระบบ Signage, TV WALL, Streaming ในการปรับเปลี่ยน Content ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้

3. ทำหน้าที่ วางแผนงาน ควบคุม ติดตามซ่อมแซม กำกับดูแลทีมช่าง AV และทีมช่างโทรศัพท์ ในการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) อุปกรณ์ รวมถึงทดสอบรวมทั้งระบบ (Commissioning Tests System) เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบพร้อมใช้งานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

4. หาแนวทาง เสนอแนวทาง ในการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ และโทรศัพท์ รวมถึงจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินการเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อให้ระบบสมบูรร์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ว่าจ้างมอบหมายในเรื่องต่างๆ

6. ตรวจสอบ ประเมินแผนฉุกเฉิน และหาทางแก้ไขข้อบกพร่อมของงานระบบอาคารในโครงการ

7. ควบคุมการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน การแก้ไขเหตุฉุกเฉินให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

8. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกกรณี หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ไขปัญหา

เปิดดู คุณสมบัติ

เพศ : ชาย อายุ : 30-50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิ : ไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 8 ปี

- มีทักษะทางด้านการติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบโทรศัพท์

- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีใจรักบีการ บุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดี

- มีทักษะการสื่อสารที่ดี

- มีความมุ่งมั่นใส่ใจต่องานที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

- มีการปฏิบัติงาน ประสานงานร่วมกันเป็นทีม

- สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า และบริหารงานได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (กลางวัน, กลางคืน)

ผู้ช่วย ผู้จัดการอาคาร 1 อัตรา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

1. วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

2. วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

4. ให้คำปรึกษาและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมแก้ไขปัญหา

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

6. ควบคุมดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้า ประปา แอร์คอนดิชั่น และงานซ่อมแซมอาคาร

เพศ : ชาย

วุฒิ : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ช่างเครื่องกล 1 อัตรา แอทธินี ทาวเวอร์

ให้บริการต่อลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร ในส่วนงานสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

เพศ : ชาย

วุฒิ : ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ หรือ เครื่องกล ความสามารถอื่นๆ : มีประสบการณ์งานอาคารสูง / ซ่อมเครื่องปรับอากาศได้

ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา แอทธินี ทาวเวอร์

1. วางแผนและจัดทำแผนงานที่มีอยู่ทั้งหมดภายในอาคาร

2.วางแผนการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

3.วางแผนการใช้อุปกรณ์และอะไหล่ที่จำเป็น

4.ร่วมกับผู้จัดการอาคารและฝ่ายวิศวกรรม กลางในการตรวจรับมอบงาน

5.ตรวจสอบเอกสารการทำงานทั้งหมดในแผนก

เพศ : ชาย

วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ขาย 2 อัตรา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และ อินเตอร์ลิ้ง ทาวเวอร์

1. รับผิดชอบการเสนอขาย/ปล่อยพื้นที่เช่า

2. มีความรู้ความเข้าใจในอาคารสำนักงานและสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้

3. พัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

4. สามารถปิดการขายได้

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา

บุคลิกดี มีทักษะในการนำเสนอ , มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

พนักงานธุรการอาคาร 3 อัตรา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
แอทธินี ทาวเวอร์
อินเตอร์ลิ้ง ทาวเวอร์

1. ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่

2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ในการดูแลงานระบบต่างๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท

3. ประสานงานการซ่อมแซมอาคารสถานที่และดำเนินการบำรุงรักษา

4. เดินตรวจความเรียบร้อยของสวนหย่อม ต้นไม้ พื้นที่โดยรอบ

5. ตรวจการทำงานของ รปภ. และ ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย

6. จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอ นำส่งแก่ผู้เกี่ยวข้อง

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิ : ปวส.-ปริญญาตรี

สามารถใช้ Microsoft office ได้

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความละเอียดรอบคอบ

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา แอทธินี ทาวเวอร์ และ อินเตอร์ลิ้ง ทาวเวอร์

1. ติดต่อประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่อาคาร

2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อผู้เช่าอาคาร และผู้ใช้อาคาร ตามคู่มือการฯ

3. ต้อนรับผู้มาติดต่อฝ่ายบริหารอาคาร

4. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งจดหมายจากฝ่ายบริหารอาคารถึงผู้เช่า รับแจ้งและออกเอกสารใบแจ้งซ่อมและรับเรื่องร้องเรียน

5. ติดตามการแจ้งซ่อมของผู้เช่ากับฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการดำเนินการตามเอกสารการแจ้งซ่อม

6. ดูแลงานการรับโทรศัพท์ของฝ่ายปฎิบัติการอาคาร ลูกค้า/ผู้เช่า

7. ประสานงาน ดูแล ให้บริการกับผู้เช่าพื้นที่อาคาร และผู้ใช้อาคาร

เพศ : หญิง

วุฒิ : ปวส.-ปริญญาตรี

สามารถใช้ Microsoft office ได้

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่และบริการ 3 อัตรา 208 วายเลสโร้ด, แอทธินี ทาวเวอร์ และ อินเตอร์ลิ้ง ทาวเวอร์

1. ควบคุม ดูแลการตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในด้านความปลอดภัยของอาคาร

2. ร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน (กรณีเป็นกรรมการ)

3. เข้าระงับเหตุฉุกเฉิน เหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเหตุการร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคาร

4. เข้าร่วมการแจ้งข้อมูลการทำงานของฝ่ายความปลอดภัย (Morning Talk)

5. ดำเนินการดูแลการรักษาความปลอดภัยในอาคารของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร

6. เข้าร่วมการทดสอบระบบ Generator และระบบ Fire Pump ประจำสัปดาห์

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิ : ปวปวช.หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี

ความรู้ด้านงานความปลอดภัย, ผ่านอบรมด้านงานความปลอดภัย

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

ทำงานเป็นกะได้

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย 1 อัตรา แอทธินี ทาวเวอร์

1. ประชุมร่วมรายงานวิศวกรรมและความปลอดภัย และประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน

2. ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างงานบริการตามสัญญาของฝ่ายความปลอดภัย พิจารณาปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

3. ควบคุมการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองภายในหน่วยงานบนพื้นฐานการประหยัด และไม่ส่งผลกระทบกับการใช้งาน

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และติดตามในส่วนของกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย

5. ปฏิบัติตามนโยบายบูรณาการ วัตถุประสงค์บูรณาการ ระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม

6. ติดต่อประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่อาคาร

เพศ : ชาย

วุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไปหรือหลักสูตร จป.วิชาชีพ

ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรม จป.บริหารในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาติจป.วิชาชีพ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผ่านอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือสูง

มีความรู้เรื่องกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ